Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

Jeżeli interesujesz się założeniem własnej firmy, zarządzaniem nią i jej częściami składowymi, a w szczególności zarządzaniem zespołami pracowniczymi, tworzeniem jej wizerunku i osiągnięciem sukcesu w działalności gospodarczej dzięki m.in. wykorzystaniu umiejętności marketingowych.

 

Opis kierunku

 

 

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Ma świadomość, iż organizacje, zarówno dochodowe, jak i non-profit, stanowią podsystemy gospodarki narodowej. Rozumie powiązania zachodzące pomiędzy systemem gospodarki, jak i różnego typu podsystemami. Posiada wiedzę o organizacjach, jako miejscach tworzenia nowych wartości, kształtowania kultury proefektywnościowej i proinnowacyjnej, jako miejscach nawiązywania stosunków międzyludzkich, i uczestnikach gry rynkowej, oraz jako o podmiotach zdolnych do działań prawnych.

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi, tj. zatrudnionymi pracownikami, finansami, innowacjami, marketingiem, zasobami rzeczowymi, wiedzą i informacjami. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Absolwent posiada także wiedzę o otoczeniu organizacji i sposobach jego diagnozy. Zna metody statystyczne i potrafi je wykorzystać w badaniach społecznych, gospodarczych i marketingowych.

 

Jeżeli interesujesz się:

 

 • założeniem własnej firmy
 • zarządzaniem firmą i jej częściami składowymi
 • zarządzaniem zespołami pracowniczymi
 • tworzeniem wizerunku firm
 • rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
 • krytycznym analizowaniem, interpretowaniem i ocenianiem zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali

 

Perspektywy zawodowe:

 

 • praca w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania,
 • praca na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dyrektorów oraz doradców i konsultantów w różnego typu organizacjach
 • w zależności od ukończonej specjalności na kierunku Zarządzanie, absolwent może podejmować bardziej wyspecjalizowane stanowisko, np. kierownika działu marketingu, działu innowacji, działu zasobów ludzkich

 

Specjalności:

 

 • eMarketing & Social Media (studia I i II stopnia)
 • Marketing
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie funduszami europejskimi (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie w bankowości i finansach (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie państwem (studia I i II stopnia)
 • Menedżer biznesu (studia I stopnia)
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej (studia I stopnia)
 • Rachunkowość i controlling (studia I stopnia)
 • Zarządzanie instytucjami i organizacjami lotniczymi (studia I stopnia)
 • Dyplomacja europejska (studia II stopnia)
 • Integracja i bezpieczeństwo europejskie (studia II stopnia)
 • Komunikacja społeczna (studia II stopnia)
 • Marketing polityczny (studia II stopnia)
 • Negocjacje w dyplomacji (studia II stopnia)
 • Przywództwo w biznesie (studia II stopnia)
 • Rachunkowość i audyt (studia II stopnia)
 • Systemy informacyjne zarządzania (studia II stopnia)
 • Zarządzanie komunikacją wizualną (studia II stopnia)
 • Zarządzanie projektami (studia II stopnia)
 • Zarządzanie transportem lotniczym (studia II stopnia)
 • Zarządzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów