Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

psychologia

Studiując psychologię poznasz metodologie i teorie psychologii, zapoznasz się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej, rozwiniesz twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka.

 

 • Studia trwają 10 semestrów. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów.
 • Studenci mają do wyboru seminarium empiryczne i magisterskie według swoich zainteresowań.
 • Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni – po 4 tygodnie po III i IV roku studiów.
 • Program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności przez pierwsze pięć semestrów.
 • Program studiów na kierunku Psychologia jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
 • Uzyskany dyplom jest uznany za równorzędny z dyplomami uzyskiwanymi na uczelniach w państwach Unii Europejskiej.
 • Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa, które jest w pełni zgodne zarówno ze standardami kształcenia dla kierunku studiów: psychologia – jednolite studia magisterskie, jak i międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi edukacji psychologów, takimi jak Europejski Dyplom Psychologa, opracowany przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych (EFPA).

 

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 

 • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania

Charakter specjalności interdyscyplinarny. Studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychologii biznesu, psychologii ekonomii i zarzadzania organizacją.

 

 • Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji

Specjalność pozwala zapoznać się z rozwojem człowieka w kontekście tworzenia warunków sprzyjających wysokiej jakości życia na przestrzeni lat.

 

 • Psychologia sądowa

Specjalność daje możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania absolwentów psychologii do pracy w sądownictwie i w instytucjach resocjalizacyjnych.

 

 • Społeczna psychologia międzykulturowa

Specjalność poświęcona jest najważniejszym zagadnieniom społecznym i kulturowym. Rozwija wiedzę studenta w zakresie społecznego funkcjonowania człowieka i przemian, które niesie współczesna kultura( analiza badań społecznych, psychologia poznania i wpływu społecznego, procesów grupowych, kulturowych i moralnych kontekstów funkcjonowania człowieka, komunikacji interpersonalnej oraz kreowania wizerunku społecznego i politycznego, a także zachowań społecznych w organizacji i adaptacji do kultury organizacyjnej).

 

 • Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching

Student otrzyma w ramach tej specjalności najnowszą wiedzę z zakresu psychologii sportu i aktywności fizycznej w aspekcie praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Będzie miał też możliwość rozwinięcia kompetencji i metodologii coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation).

 

 • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych

Zajęcia na tej specjalności koncentrują się na opisie i wyjaśnianiu zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem oraz przyczyn i rozwoju tych zaburzeń. Do ważnych obszarów psychologii klinicznej należą zachowania, które nie służą zaspokojeniu potrzeb człowieka i wypełnianiu zadań życiowych, a także zaburzenia funkcji somatycznych, zarówno w okresie dzieciństwa i dojrzewania jak i w dorosłości.

 

 • Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych poradnictwem psychologicznym i promocją zdrowia. W ramach zajęć będzie możliwość poznania podstawowych kierunków terapeutycznych oraz doświadczeni różnorodności technik terapii i specjalistycznej pomocy.

 

 • Psychologia transportu

Adresatami tej specjalności są studenci zainteresowani badaniami i pracą z grupami zawodowymi m.in. kierowców, pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego, maszynistów jak i pasażerów oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym. Specjalność umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w powyższym zakresie i jest odpowiedzią na akty normatywne dotyczące transportu obowiązujące w prawie polskim.

 

- KATALOG PRZEDMIOTÓW

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów