Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

Interesujesz się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej.

 

Opis kierunku

 

 

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek stworzony w odpowiedzi na złożoność współczesnej sytuacji politycznej świata. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Zakłada się, że absolwent będzie posługiwał się wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętnościami wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etyki, osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent będzie władał językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwał się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego.

Absolwent będzie znał istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Będzie analizował i stosował zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej oraz będzie wykorzystywał zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Zakłada się, że będzie wykorzystywał umiejętności przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz społecznych konsekwencji (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych). Będzie efektywnie stosował oddane do dyspozycji środki w celu wykonania typowych zadań zawodowych, w szczególności zadań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na bazie nowoczesnych technologii, a także uczestniczenia w pracy zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze.

 

Jeżeli interesujesz się:

 

 • ochroną i obroną narodu oraz jego żywotnych interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych
 • niemilitarnymi i militarnymi zagrożeniami korzystania z dobrobytu i autonomii społecznej
 • stosowaniem procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • pracą zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze
 • pochodzącymi z różnych obszarów działalności państwa metodami, siłami i środkami zwalczania zagrożeń
 • przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na bazie nowoczesnych technologii

 

Perspektywy zawodowe:

 

 • praca w centrach zarządzania kryzysowego,
 • praca w administracji rządowej i samorządowej,
 • praca w służbach mundurowych,
 • praca w wyspecjalizowanych komórkach portów morskich i lotniczych,

 

Specjalności:

 

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
 • Dyplomacja
 • Zarządzanie kryzysem
 • Bezpieczeństwo Informacji Publicznej 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu lotniczego

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów